Schijndelse Biljartcompetitie

Competitie reglement

 1. Per wedstrijd zullen vijf partijen worden gespeeld.
 2. Alle wedstrijden moeten om 20:00 uur beginnen, maar mogen eerder aanvangen. Er moeten van de thuisspelende en bezoekende vereniging om 19:45 uur tenminste 3 spelers aanwezig zijn.
 3. De thuisclub zorgt voor het hardop tellen en schrijven van de partijen en draagt zorg voor het correct invullen van de wedstrijdformulieren.
 4. De bezoekende club is verantwoordelijk voor de juiste invulling van de wedstrijdbriefjes.
 5. Clubleden welke deelnemen aan de Schijndelse Biljartcompetitie moeten minimaal 16 jaar oud zijn, leden welke jonger zijn mogen ook niet tellen of schrijven.
 6. Bekend maken van de opstelling: Beide verenigingen hebben hun opstelling voor aanvang van de wedstrijd op het aan hun uitgereikte formulier staan, met 1 reserve. Daarna worden de partijen tegen elkaar gezet, hoogste tegen hoogste enz. De volgorde van de te spelen partijen kan in onderling overleg geregeld worden. Wijzingen hierin zijn mogelijk als bijv. 1 van de 5 opgegeven spelers alsnog deze avond niet opkomt, dan valt de opgegeven reserve in voor de afwezige speler op zijn plaats op het ingevulde wedstrijdformulier. De laatste speler moet om 22.00 uur aanwezig zijn, zo niet dan valt altijd de reserve in. Er is geen wisseling meer mogelijk als de spelers in volgorde zijn opgegeven.
 7. Elke partij zal gecontroleerd worden door de arbiter, die daarna bij goedkeuring van de partij zijn paraaf zal zetten.
 8. Nieuwe spelers welke tijdens de competitie worden opgegeven mogen de eerste 3 wedstrijden niet meedoen. Voor de laatste 5 wedstrijden mogen geen nieuwe spelers worden opgegeven. Gedurende de competitie mag een speler niet voor twee clubs uitkomen.
 9. Het wedstrijdformulier dient met de 5 partijformulieren door de thuisspelende club 3 weken worden bewaard en bij opvraag door de competitieleiding worden getoond.
 10. De speler van de thuisclub begint de partij met de originele aanvangsstoot (aanvangsstoot met de witte bal, zie arbitraal reglement punt 1).
 11. De puntentelling: In iedere partij krijgt de winnaar 12 punten en de verliezer naar rata het aantal gemaakte caramboles. Bij een gelijkspel: iedere speler 11 punten. Spelers welke aan het einde van de wedstrijd boven hun gemiddelde hebben gespeeld krijgen 1 punt extra. De totale matchpunten bepalen de uitslag en tevens de standenlijst, bijv. de winnende club kan ten hoogste 65 punten behalen. Bij eventuele gelijke eindstand in de competitie telt het onderling resultaat, is dit ook gelijk dan tellen de meest met winst afgesloten partijen, is dit ook gelijk dan wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld op een neutraal biljart.
 12. Het dragen van armbanden en horloges is verboden.
 13. De thuisclub zorgt voor een goede omlijsting van de gehele wedstrijd, onder meer voor het in goede staat verkeren van het biljart en voor de nodige rust tijdens de partijen.
 14. De hoeken moeten worden afgetekend, de afmeting is 17 x 17 cm. bovenkant band.
 15. De te maken caramboles wordt bepaald door de lijst van de partijberekening welke door her bestuur is samengesteld.
 16. Bij verhindering van een vereniging zonder bericht, wordt de verhinderde vereniging 50 punten in mindering gebracht. De wedstrijd wordt wel opnieuw gespeeld volgens het wedstrijdprogramma.
 17. M.i.v. competitie 2023-2024 zullen de gemiddeldes van alle spelers welke boven hun gemiddelde hebben gespeeld halverwege de competitie m.i.v. de 2e helft met maximaal 1 interval worden aangepast. Spelers welke halverwege de competitie onder hun gemiddelde en tenminste 3 wedstrijden hebben gespeeld zullen maximaal 1 interval worden verlaagd. Spelers welke halverwege de competitie m.i.v. de 2e helft geen 3 wedstrijden hebben gespeeld worden alleen aangepast als zij boven hun gemiddelde hebben gespeeld.
 18. Aan het einde van het seizoen worden weer alle spelers zowel positief als negatief aangepast. Spelers welke geen 3 wedstrijden hebben gespeeld worden alleen positief aangepast als zij boven hun gemiddelde hebben gespeeld. Heeft een speler het laatste competitie jaar geen 3 partijen gespeeld en is dus het gemiddelde niet aangepast, dan wordt men opnieuw beschouwd als nieuw lid, men begint dan met het oude gemiddelde.
 19. Een nieuw lid wordt na 3 wedstrijden aangepast als hij boven zijn gemiddelde heeft gespeeld. Heeft hij meer als 20% boven zijn opgegeven gemiddelde gespeeld worden de behaalde punten van die partij (en) in mindering gebracht. De tegenstanders blijven hun behaalde punten gewoon houden. Elk nieuw lid welke geen 3 wedstrijden speelt moet bij aanvang van het nieuwe seizoen opnieuw worden opgegeven. Worden er nieuwe leden opgegeven waarvan het gemiddelde bij het bestuur bekend is ( bijv. KNBB ) zijn deze bindend.
 20. Biljartvereniging welke voor de eerste maal meedoen aan de Schijndelse biljartcompetitie betalen éénmalig extra inschrijfgeld van 10,00 euro.
 21. De contributie wordt telkens voor aanvang van het nieuwe seizoen vastgesteld.
 22. Protesten moeten binnen 24 uur schriftelijk binnen zijn op het wedstrijd-secretariaat.
 23. Het aantal deelnemende clubs is maximaal 14.
 24. Spelers welke hun eerste wedstrijdjaar ( na minimaal 3 partijen ) onder het gemiddelde van 0,59 eindigen, hoeven in het 2e wedstrijdjaar slechts 15 caramboles te maken, maar worden in dit jaar wel weer als nieuw lid beschouwd. Voor deze spelers geldt dan weer opnieuw bovenstaand punt 19.
 25. Elke vereniging mag in uiterste omstandigheden 10 x per seizoen een dubbelpartij spelen. De speler die vooraf op het wedstrijdformulier is aangemeld om deze dubbelpartij te spelen, speelt dan 2 partijen waarvan de 1e partij met interval d.w.z. als deze speler normaal 20 caramboles moet maken, dan wordt dit 22 caramboles. Zijn 2e partij speelt hij dan weer gewoon 20 caramboles. Moet deze speler 44 caramboles maken dan wordt zijn 1e partij met interval 47 caramboles en zijn 2e partij 44 caramboles enz. De laatste 3 speelrondes mogen er geen dubbelpartijen meer gespeeld worden. Gebeurt dit toch dan heeft men geen recht meer op het kampioenschap.
 26. Dit punt vervangt punt 7 van het arbitraal reglement.Wanneer een partij gestaakt moet worden door b.v. het plotseling wegroepen van een speler dan wordt deze partij als volgt beeindigd: Heeft deze speler op het moment dat hij wordt weggeroepen minder dan de helft van zijn aantal te maken caramboles dan wordt een nieuwe partij gespeeld in zijn plaats met de opgegeven reserve of als er geen reserve is dan geldt bovenstaand punt 25 van het reglement met uitzondering dat de te spelen dubbelpartij geen interval telt. Is de weggeroepen speler reeds over de helft van zijn te maken caramboles dan geldt deze stand als uitslag en wordt de partij beeindigd. Bijvoorbeeld: de weggeroepen speler moet 40 caramboles maken en heeft op het moment dat hij weg moet 27 caramboles dan krijgt de weggeroepen speler 6 punten en de tegenstander 10 punten.
 27. Wanneer een vereniging door b.v. een feest zijn wedstrijd wil verzetten moet dit minimaal 3 weken voor de te spelen wedstrijd gebeuren bij de secretaris. De wedstrijd moet dan wel voor het einde van de 1e competitie-helft danwel de 2e competitie-helft gespeeld worden.
 28. In principe mogen er geen wedstrijden worden verzet, dit om een eerlijk wedstrijdverloop te laten plaatsvinden. Moet in uiterste noodzaak een wedstrijd toch worden verplaatst, dan eerst tijdig kontakt opnemen met de secretaris-tel 06-18794386. Verplaatste wedstrijden moeten binnen 2 weken worden ingehaald.
 29. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Herzien Augustus 2023.